නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������� ������ ���������

��������������������������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close