පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ���������������������, ������������������, ������������������, ������������, ���������������

���������������������, ������������������, ������������������, ������������, ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close