ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ������������������ ��������� ������������������

������������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close