භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ��������������������������� ������������ ������ ��������������� 3

��������� ��������������������������� ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close