භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������ ������������ ������ ��������������� 1

������ ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close