නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������� 10

��������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close