නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ������������������ ������������ ���������������, ��������������� ��������������� ������������ ��������������� 6

��������������� ������������������ ������������ ���������������, ��������������� ��������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close