නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ������������������ (���������������, ������������������, ������������������ ������������������) 1

������������ ������������������ (���������������, ������������������, ������������������ ������������������) යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close