භාවනාවකර්මස්ථාන ��������� ������, ��������� ������, ��������������������� ������, ��������� ������, 1

��������� ������, ��������� ������, ��������������������� ������, ��������� ������, යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close