නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������������� ��������������������� ������������������������������ 5

������������ ��������������� ��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close