අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������������� ������������������ 5

��������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close