අභිධර්මය ���������������, ������, ���������������������������������, ���������������������

���������������, ������, ���������������������������������, ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close