අභිධර්මය ��������������� ��������� - ��������������� ������������������������.....

��������������� ��������� - ��������������� ������������������������..... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close