නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයසම්මා දිට්ඨි ��������������� ��������������������� - ��������� ��������������� 1

��������������� ��������������������� - ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close