භාවනාවසමාධි ක්ෂනික සමාධි

ක්ෂනික සමාධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා