නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������� ���������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ 2

��������� ���������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close