නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������������������� ��������������������������� 2

������������������ ��������������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close