විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහරතන සූත්‍රය ��������� ��������� ������������������ ������������������������ 1

��������� ��������� ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close