විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහරතන සූත්‍රය ��������� ��������� ������������������ ������������������������

��������� ��������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close