නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������ 6

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close