ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������������ ������������ ������ ������������������������

������������������������ ������������ ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close