නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ������������������ ������������������

��������������������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close