භාවනාවසමාධි ��������������� ��������������� 2

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close