ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ������������������ ��������� 12

������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close