ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������� ��������������� ��������� 1

��������� ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close