ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ������������������������ ��������������������������������������� ������������ 2

������������������������ ��������������������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close