ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������� ��������������� ������������ 3

��������������� ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close