ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ������������������������������ ������������ 2

������������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close