ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������������������� ������������ 2

��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close