ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ������������������ ��������������������� ������������ 2

������������������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close