ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������� ��������������������� ������������ 2

��������� ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close