ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������� ������������ 1

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close