ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������� ��������� ��������������������������� ������������ 1

��������������� ��������� ��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close