ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������� ������������ ��������������� ������������ 1

��������������� ������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close