ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������������� ������������ 1

��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close