ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ������������������������������������������������ ������������ 1

������������������������������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close