නිවන් මග නිබ්බන්ති ලක්ෂනං සමුදයා රූප සමුදයා

නිබ්බන්ති ලක්ෂනං සමුදයා රූප සමුදයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා