අභිධර්මයරූප ��������������������� ��������� 17

��������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close