නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� ������������ ������ ���������������

��������������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close