නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ������������������,������������������,���������������������, ������������������,������������ ��������������� ������������������

������������������,������������������,���������������������, ������������������,������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close