අභිධර්මයරූප ��������� ��������� 16

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close