නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������� - ���������������, ��������������������������� ��������� 3

��������������� - ���������������, ��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close