නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ - ��������������� ���������������, ������������, ������������ 6

������������ - ��������������� ���������������, ������������, ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close