නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������������� - ��������������� ������������������������ 8

��������������������� - ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close