නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ��������������� ������������������������������������ 2

��������������� ��������������� ������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close