නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������� ������������������ 1

��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close