අභිධර්මයරූප ��������������� ��������� 13

��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close