නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������ ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� 1

������ ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close