අභිධර්මයරූප ��������� ��������� 1

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close