අභිධර්මයරූප ������������������ ��������� 1

������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close