අභිධර්මයරූප ������������������������ ������������������ ��������������������� ������ 4

������������������������ ������������������ ��������������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close